പിറ്റ്മാൻ കൈയും നിഷ്ക്രിയ ഭുജവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
നിഷ്ക്രിയ ഭുജം - വിക്കിപീഡിയസാധാരണഗതിയിൽ, പിറ്റ്മാൻ കൈയ്യിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും മധ്യഭാഗത്തെ ലിങ്കിൻ്റെ എതിർ വശത്ത് മധ്യഭാഗത്തെ ലിങ്ക് ശരിയായ ഉയരത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇഡ്‌ലർ ഭുജം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.പിറ്റ്മാൻ ആയുധങ്ങളേക്കാൾ ഇഡ്‌ലർ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാൻ കൂടുതൽ ദുർബലമാണ്, കാരണം അവയിൽ നിർമ്മിച്ച പിവറ്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ.